Informujemy, iż sklep internetowy bransoletki.art wykorzystuje technologię plików cookies. Więcej informacji na temat ciasteczek przeczytasz w polityce prywatności.

zamknij

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bransoletki.art

obowiązujący od dnia 15 lutego 2023 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sprzedawcą oraz właścicielem sklepu internetowego bransoletki.art jest:

Krzysztof Ćwik, ul. Jana Pawła II 22/3, 59-700 Bolesławiec, email: bransoletkiartsklep@gmail.com, tel: 883 439 246, zwana dalej Sprzedawcą.

1.2. Regulamin sklepu dostępny pod adresem bransoletki.art (zwanym dalej Sklepem) reguluje sposób zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady realizacji umów w tym dostawy, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

1.3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej. Zamówienia składać można przez stronę internetową bransoletki.art lub przez e-maila bransoletkiartsklep@gmail.com

1.3.1. Sklep posiada certyfikat SSL13xNIV7LJDNJdNa6AXAbj_6m0IwIa-BteUbHdeDlrozpoznawalny poprawnie w większości wykorzystywanych dziś przeglądarek internetowych oraz w wybranych urządzeniach mobilnych, konsolach gier. SSL to bezpieczeństwo klientów i poufność transakcji.

1.4. Każda osoba odwiedzająca Sklep, będąca osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą oraz spełniająca warunki określone
w pkt. 1.6, zwana dalej Klientem, może dokonać zakupu produktu na zasadach określonych
w Regulaminie.

1.5. Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, do skuteczności zawarcia umowy
i realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu.

Informujemy, że zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.

1.6.1 Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dobrowolnie rozpowszechniania treści. Sprzedawca nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne.

Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Klient odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;

c) akceptuje wgląd do opublikowanych przez siebie informacji, danych, obrazów i innych treści przez pozostałych Klient oraz Sprzedawcę, zezwala Sprzedawcy nieodpłatnie na ich wykorzystanie;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań, modyfikacji i interpretacji utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.6.2 Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;

b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności sklepu.

1.6.3 Zabronione jest zamieszczanie przez Klient treści które mogłyby w szczególności:

a) z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;

c) naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;

d) umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;

e) naruszać słuszne interesy Sprzedawcy;

f)   naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

1.6.4 W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klient, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

1.6.5  Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Sprzedawcę wszelkich informacji nie stanowiących danych osobowych, zamieszczonych przez niego w Sklepie, a w szczególności opinii, wypowiedzi i materiałów.

1.7. Cena jest to cena towaru umieszczona przy zdjęciu lub w opisie produktu. Ceny w Sklepie podane są w złotych polskich (PLN) i są cenami Brutto. Wysokość ceny podana w sklepie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta i nie podlega negocjacji. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen stałych towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Przepis ten nie narusza w żaden sposób praw już wcześniej nabytych.

1.8. Cennik nie stanowi oferty a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.8. 1 Sprzedawca niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem działalności Sklepu internetowego na rzecz Klienta w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującemu prawu,  zasadom  współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.

1.8. 2 Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są  przewidziane między innymi Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) z późniejszymi zmianami. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi/Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały
w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.

1.8. 3 Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego Towary zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa.

II. PRODUKTY

2.1.   Zamieszczone na stronach internetowych Sklepu  bransoletki.art informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, metoda produkcji, waga, wysokość, długość, zastosowane materiały, opakowania itp. - pochodzą od bezpośredniego  producenta produktów - firmy bransoletki.art. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby były one prawidłowe i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym które są wyłącznie wynikiem ustawień poczynionych przez Klienta (przykład: odcienie na zdjęciach od odcieni rzeczywistych  mogą się różnić w zależności od indywidualnych bądź błędnych ustawień monitora).

2.2.  Towar to produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w sklepie internetowym.

III. REJESTRACJA  I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1. Niniejszy Sklep internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza zamówienia
w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne. Do korzystania z usług Sklepu, Klient powinien mieć do dyspozycji :

- komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową zgodną z Firefox 3.0, MS Internet Explorer, Chrome lub Opera 10 ,

- dostęp do Internetu,                                                                     

- aktywne konto poczty elektronicznej ,                 

- numer telefonu  kontaktowego.

3.1.1 Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

3.2. Zamówień można dokonywać 24 godziny na dobę. Sklep realizuje zamówienia od poniedziałku
do piątku w godzinach 8-16. Sklep nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Sklepu, tym samym braku możliwości realizacji dostaw.

3.3.   Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się w Sklepie i stronach powiązanych produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się
po kliknięciu przycisku "Dodaj do koszyka". Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Realizuj zamówienie" i po akceptacji regulaminu.

3.4. Zamówienie można składać podając swoje dane kontaktowe jednorazowo dla każdego zamówienia lub poprzez założenie konta w Sklepie – dzięki niemu Klient może monitorować status realizacji zamówienia.

3.5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu  pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail lub brak telefonu ) po ówczesnym ich sprawdzeniu i próbie kontaktu z Klientem, nie będą rozpatrywane.

3.6. Po złożeniu zamówienia Klient dostanie e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz wytycznymi odnośnie płatności. W uzasadnionych przypadkach dodatkowa weryfikacja danych może się odbyć w drodze kontaktu telefonicznego.

3.7. Zmiana zamówienia jest możliwa za zgodą Sprzedającego o ile zamówienie
nie zostało jeszcze przygotowane do wysyłki dla Klienta – prośbę o zmianę lub anulację zamówienia należy niezwłocznie wysłać na adres bransoletkiartsklep@gmail.com – zwrotnie Sprzedający wyśle informację o możliwości zmiany produktów lub anulacji zamówienia.

3.7. 1 W przypadku udostępnienia przez Sprzedawcę możliwości zamówienia Towaru, którego właściwości polegają na tym, że jest on wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta, Klient przesyła wraz z internetowym formularzem zamówienia treści niezbędne do wykonania Towaru tj. tekst, grafikę, wymiary itp., zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi przy opisie Towaru bądź wybiera odpowiednią specyfikację Towaru z podanych przez Sprzedawcę wariantów dostępnych możliwości konfiguracji danego Towaru.

3.8. W przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta i ten podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3.11. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klienta a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie
i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez informacje wysyłane na skrzynkę email Klienta ( podanego w formularzu). Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

IV. PŁATNOŚCI

4.1. Dostępne formy płatności w sklepie to :

- płatności błyskawiczne – HotPay

- płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy po złożeniu zamówienia:

15 1140 2004 0000 3002 3498 9674

DANE ODBIORCY:

Krzysztof Ćwik

nazwa banku: Mbank

V. DOSTAWA

5.1. Sprzedawca zapewnia dostawę towarów na terenie krajów Polski i Unii Europejskiej.

5.2. W przypadku wysyłki poza teren Polski, sposób i koszty dostawy ustalane są indywidualnie do każdego zamówienia, zależne są od wagi i gabarytu produktu.

5.3. Termin realizacji dostawy uzależniony jest od stanów magazynowych, wynosi od 24-48h. Wysyłka towaru realizowana jest tylko w dni robocze.

5.4. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem: poczta polska, kurier DPD, paczkomaty Inpost

5.5. Dostawa produktów odbywa się po cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia – zgodne
z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej, Paczkomatów Inpost i kuriera DPD.

5.8. Koszt dostarczenia produktu obciąża Kupującego. Koszt dostawy towaru uzależniony jest
od sposobu dostawy wybranego przez klienta, a w przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, od stawek stosowanych przez firmę kurierską. Koszt dostawy określany jest każdorazowo przy składaniu zamówienia i uzależniony jest od jego wagi oraz gabarytu.

Standardowe koszty wysyłki na terenie Polski to:

poczta polska Kurier48- 13 zł,

kurier DPD- 22 zł,

paczkomaty Inpost- 15 zł,

Paczki zamówione na kwotę powyżej 250 zł brutto- DARMOWA DOSTAWA 

5.9. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

Czas realizacji zamówień to najczęściej do 1 dzień roboczy od wpłynięcia płatności na konto
– w wyjątkowych wypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu do 48h.

Czas dostawy uzależniony jest od formy dostawy i najczęściej wynosi:

Przesyłka kurierska – najczęściej następny dzień roboczy od dnia przesyłki (w uzasadnionych przypadkach do kilku dni),

Poczta Polska przesyłka priorytetowa – najczęściej do 2-3 dni roboczych -licząc od dnia następnego po nadaniu.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy towaru realizowany przez firmę kurierską
i Pocztę Polską.

5.10. Po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera w miarę możliwości sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę. Jeśli produkty wyglądają
na uszkodzone, prosi się aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta np. co do prawa zgłoszenia reklamacji i ma jedynie na celu pomoc Sklepowi internetowemu w ustaleniu szkody i osoby za nią odpowiedzialnej. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki nie jest uzależnione od protokołu sporządzonego przez Kupującego przy kurierze. Konsument  ma prawo dokładnego zapoznania się z zamówieniem.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

6.1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru lub odstąpić od Umowy sprzedaży. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

6.2. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w przeciągu  14 dni. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie CD/DVD, odpowiadając na reklamację.)"

6.3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klienta równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Reklamacji nie uwzględnia się w przypadku: uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Klienta a są one przedmiotem reklamacji np. otarć, zadrapań, złamań zapięć, zerwania żyłki, splątania nitek w biżuterii lnianej, ścierania się zewnętrznych powłok, zmiana koloru i/ lub zmiana właściwości materiałów, działań sprzecznych z należytym Klienta itp. W przypadku reklamacji, Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

6.4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Przed złożeniem oświadczenia prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją

I.  TERMIN ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Zgodnie z USTAWĄ Z DNIA 30 MAJA 2014 r. O OCHRONIE PRAW KONSUMENTA klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od nabycia rzeczy - liczy się od dnia następnego od skutecznego odbioru przesyłki.

"Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może
w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35."

II. PROCEDURA ZWROTU  ze strony Klienta

1. Wypełnienie formularza odstąpienia od umowy jest sugerowaną formą rozpoczęcia procedury zwrotu, przesłanie go mailowo: bransoletkiartsklep@gmail.com lub pocztą tradycyjną oraz powiadomienie mailowe bądź telefoniczne Sprzedającego o chęci odstąpienia od umowy. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu.(wzór ma na celu jedynie ułatwić procedurę, sklep respektuje też inne formy informowania o zwrocie prawem przewidziane)

"Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie
o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy."

2. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu wysyłki zwracanej rzeczy. Aby jak najwcześniej mogli Państwo otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

3. Jeśli Kupujący dokonał czynności opisanej w punktach 1 i 2 prosimy o wysłanie towaru wraz
z podpisanym oryginałem odstąpienia od umowy do siedziby Sprzedającego. Paragon nie jest wymagany. Adres do wysyłki zwrotów:

Krzysztof Ćwik bransoletki.art

ul. B. Chrobrego 9

59-730 Nowogrodziec

VII. PROCEDURA PRZYJĘCIA ZWROTU W SIEDZIBIE SPRZEDAJĄCEGO

1. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 30 maja 2014 r. Sprzedający musi przyjąć odstąpienie od umowy i zwrócić Kupującemu kwotę za produkt i za wysyłkę w jedną stronę. Sprzedający zastrzega sobie prawo zgodnie z ustawą do zwrotu najtańszego kosztu dostawy z możliwych opcji przy danym produkcie.

"Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów."

2. Klient dostaje produkty, które są wykonane po złożeniu przez niego zamówienia, są to produkty nowe  z nowych półfabrykatów, nikt ich nie mierzył ani wcześniej nie używał. Zapakowane są
w pudełka i nieruchomo przytwierdzone do nich.

3. Skutki odstąpienia od umowy:

"Art. 32. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy."

"Art. 34 pkt.  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta
o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9"

3.4. Procedura zwrotu kosztu towaru w przypadkach o których mowa w punktach 3.

3.4.1. Sprzedający stwierdza stopień zużycia towaru.

3.4.2. Sprzedający wysyła Kupującemu pismo dotyczące zmniejszenia wartości zwróconego towaru.

3.4.3. Kupujący w odpowiedzi wysyła Sprzedającemu pisemne wyjaśnienie dotyczące zmniejszenia wartości zwróconego towaru.

3.4.4. Sprzedający po otrzymaniu pisma od Kupującego listem poleconym wysyła Klientowi informację czy i w jakim zakresie doszło do zużycia rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. WYJĄTKI, KTÓRE POWODUJĄ UTRATĘ PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

"Art. 38 pkt. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

a)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8.1. Towar prezentowany na zdjęciach jest jedynie informacją poglądową tego jak produkt może wyglądać określa typ a nie konkretny model dostępny na stanie w sklepie, – wynika to z faktu,
że produkty to rękodzieło artystyczne i każda sztuka może odbiegać nieznacznie od prezentowanego
w Sklepie modelu odcieniem koloru, układem elementów, kształtem itp. Każdy produkt jest tworzony dopiero w chwili zamówienia przez klienta.

8.2. W razie braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn losowych niezależnych od sklepu, Sklep dokona pełnego zwrotu pieniędzy Klientowi jeśli ten je wcześniej wpłacił. O każdym takim fakcie Klient będzie informowany i będzie z nim ustalany sposób dalszego postępowania.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń,
    a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji
    i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

a)   zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

b)   zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

c)   zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

  1. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

  2. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży.

  3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.

  4. Konsumenci dokonujący zakupów w sklepach internetowych będą mogli skorzystać również z unijnej elektronicznej platformy rozwiązywania sporów która jest dostępna pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Przy rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem.

10.2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

10.3. Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia z Bazy Klientów.

10.4. Klient ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie
po każdej zmianie tych danych.

10.5. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

10.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiana kursu walut, zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem, zmiany danych Sprzedawcy,
w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca o zamierzanej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej na 14 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

10.7. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu
są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Sklepu internetowego.

10.8. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

10.9. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie  przepisy prawa polskiego.

11.1 Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

11.2 Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

11.3 Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2017r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BRANSOLETKI.ARTSPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Krzysztof Ćwik ,ul. Jana Pawła ii 22/3, 59-700 Bolesławiec, adres poczty elektronicznej: bransoletkiartsklep@gmail.com - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) Strona 2 z 6 przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

adres poczty elektronicznej

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imię, adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg podatkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

U>Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.3.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

4.3.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

4.3.3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.3.4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

7.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

7.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

7.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

7.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

7.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

7.2.6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

7.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

7.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

7.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): w przeglądarce Chrome w przeglądarce Firefox w przeglądarce Internet Explorer w przeglądarce Opera w przeglądarce Safari w przeglądarce Microsoft Edge 7.6.

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego.

Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7.7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

................................................                                              ………………......................., dn. ........................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

.……............................................

…….............................................

…….............................................

…….............................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr/ symbol zamówienia………………………………...zawartej dnia .................................. dotyczącej zakupu towaru/usługi (nazwa) ……………………………………………………….

............................................

      podpis konsumenta