Informujemy, iż sklep internetowy bransoletki.art wykorzystuje technologię plików cookies. Więcej informacji na temat ciasteczek przeczytasz w polityce prywatności.

zamknij

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

6.1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru lub odstąpić od Umowy sprzedaży. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

6.2. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w przeciągu  14 dni. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie CD/DVD, odpowiadając na reklamację.)"

6.3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klienta równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Reklamacji nie uwzględnia się w przypadku: uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Klienta a są one przedmiotem reklamacji np. otarć, zadrapań, złamań zapięć, zerwania żyłki, splątania nitek w biżuterii lnianej, działań sprzecznych z należytym Klienta itp. W przypadku reklamacji, Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

6.4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Przed złożeniem oświadczenia prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją

I.  TERMIN ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Zgodnie z USTAWĄ Z DNIA 30 MAJA 2014r O OCHRONIE PRAW KONSUMENTA klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od nabycia rzeczy - liczy się od dnia następnego od skutecznego odbioru przesyłki.

"Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35."

II. PROCEDURA ZWROTU  ze strony Klienta

1. Wypełnienie formularza odstąpienia od umowy jest sugerowaną formą rozpoczęcia procedury zwrotu, przesłanie go mailowo: bransoletkiartsklep@gmail.com lub pocztą tradycyjną oraz powiadomienie mailowe bądź telefoniczne Sprzedającego o chęci odstąpienia od umowy. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu.(wzór ma na celu jedynie ułatwić procedurę, sklep respektuje też inne formy informowania o zwrocie prawem przewidziane)

"Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy."

2. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu wysyłki zwracanej rzeczy. Aby jak najwcześniej mogli Państwo otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

3. Jeśli Kupujący dokonał czynności opisanej w punktach 1 i 2 prosimy o wysłanie towaru wraz z podpisanym oryginałem odstąpienia od umowy do siedziby Sprzedającego. Paragon nie jest wymagany. Adres do wysyłki zwrotów:

Krzysztof Ćwik bransoletki.art

ul. B. Chrobrego 9

59-730 Nowogrodziec

VII. PROCEDURA PRZYJĘCIA ZWROTU W SIEDZIBIE SPRZEDAJĄCEGO

1. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 30 maja 2014r. Sprzedający musi przyjąć odstąpienie od umowy i zwrócić Kupującemu kwotę za produkt i za wysyłkę w jedną stronę. Sprzedający zastrzega sobie prawo zgodnie z ustawą do zwrotu najtańszego kosztu dostawy z możliwych opcji przy danym produkcie.

"Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów."

2. Klient dostaje produkty, które są wykonane po złożeniu przez niego zamówienia, są to produkty nowe  z nowych półfabrykatów, nikt ich nie mierzył ani wcześniej nie używał. Zapakowane są w pudełka i nieruchomo przytwierdzone do nich.

3. Skutki odstąpienia od umowy:

"Art. 32. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy."

"Art. 34 pkt.  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9"

3.1 Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność  i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

3.4. Procedura zwrotu kosztu towaru w przypadkach o których mowa w punktach 3

3.4.1. Sprzedający stwierdza stopień zużycia towaru.

3.4.2. Sprzedający wysyła Kupującemu pismo dotyczące zmniejszenia wartości zwróconego towaru.

3.4.3. Kupujący w odpowiedzi wysyła Sprzedającemu pisemne wyjaśnienie dotyczące zmniejszenia wartości zwróconego towaru.

3.4.4. Sprzedający po otrzymaniu pisma od Kupującego listem poleconym wysyła Klientowi informację czy i w jakim zakresie doszło do zużycia rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. WYJĄTKI, KTÓRE POWODUJĄ UTRATĘ PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

"Art. 38 pkt. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

a)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8.1. Towar prezentowany na zdjęciach jest jedynie informacją poglądową tego jak produkt może wyglądać określa typ a nie konkretny model dostępny na stanie w sklepie, – wynika to z faktu, że produkty to rękodzieło artystyczne i każda sztuka może odbiegać nieznacznie od prezentowanego w Sklepie modelu odcieniem koloru, układem elementów, kształtem itp. Każdy produkt jest tworzony dopiero w chwili zamówienia przez klienta.

8.2. W razie braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn losowych niezależnych od sklepu, Sklep dokona pełnego zwrotu pieniędzy Klientowi jeśli ten je wcześniej wpłacił. O każdym takim fakcie Klient będzie informowany i będzie z nim ustalany sposób dalszego postępowania.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

a)   zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

b)   zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

c)   zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

  1. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

  2. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży.

  3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.

  4. Konsumenci dokonujący zakupów w sklepach internetowych będą mogli skorzystać również z unijnej elektronicznej platformy rozwiązywania sporów która jest dostępna pod adresem:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PLWzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

................................................                                              ………………......................., dn. ........................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

.……............................................

…….............................................

…….............................................

…….............................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr/ symbol zamówienia………………………………...zawartej dnia .................................. dotyczącej zakupu towaru/usługi (nazwa) ……………………………………………………….

............................................

    podpis konsumenta